Kerneopgaven i Område Grenaa

Børnehavebørn der er glade

I Norddjurs Kommune arbejder vi med udgangspunkt i kerneopgaven; 

"Vi skaber miljøer, hvor børn ses, lærer, trives, deltager og tør livet."

Vores fokus i Område Grenaa

I Område Grenaa tager vi udgangspunkt i systemisk og anerkendende tilgange for at kvalificere det pædagogiske arbejde og samarbejdet omkring det enkelte barn.

Systemisk tænkning ser på helheder, samspil og sammenhænge omkring barnet. Vi arbejder ud fra tankegangen, der udspringer af ICDP, hvor fokus er på de gode historier. Her arbejder vi med at optimere børnenes udviklingsbetingelser i dagtilbuddet og dagplejen, for på den måde at få udviklet det hele barn. 

Tilsammen tilbyder de to tilgange os et perspektiv, hvor vi ser på barnets ressourcer og muligheder, frem for begrænsninger og vanskeligheder.

Vi ved, at alle børn på grund af forskellige omstændigheder i deres liv kan være udsatte eller sårbare i perioder. Her er samarbejdet omkring barnet af stor betydning for, at dets udvikling kan vendes til det positive.  

Vi skaber rammer, hvor der er plads til alle børn. Vi har fokus på, det der virker ud fra det enkelte barns ressourcer, og vi reflekterer over, hvad vores egen rolle er, og hvordan vores egen indsats kan være med til at påvirke barnet i en positiv retning. Vi stræber efter både personlig og faglig udvikling, så vi både kan udfordre os selv og hinanden. 

Vi vil i Område Grenaa prioritere et godt psykisk arbejdsmiljø med henblik på at skabe høj medarbejdertrivsel. Dette gøres gennem medarbejderinddragelse og høj grad af medbestemmelse for alle medarbejdere. Den gensidige dialog er en forudsætning for ovenstående.

Vi vil i Område Grenaa have fokus på en løbende kompetenceudvikling blandt vores medarbejdere, således at vi sikrer et højt fagligt niveau.

Værdier og pædagogiske grundlag


Vores værdier 

Tillid, ordentlighed, fællesskab og udvikling er de centrale værdier, vi arbejder ud fra i hele Norddjurs Kommune.

 

Tillid, ordentlighed, fællesskab og udvikling er vore værdier.

Tillid

I Område Grenaa skaber vi miljøer, som er tillidsskabende. Det gør vi blandt andet ved at sætte stor fokus på samarbejdet med forældrene. Sammen skaber vi nemlig den bedste grobund for en god barndom

Kommunikation og dialog er et af de grundbegreber, som vi arbejder ud fra i Område Grenaa. For at kommunikationen og dialogen kan være god imellem både børn, personale, forældre og ledelse, er det også vigtigt, at vi har tillid til hinanden. På den måde skaber vi sammen de bedste rammer for børnene.

Hvis du som forældre har tillid til det personale, der er i dit barns pasningstilbud, kan du også med god samvittighed tage på arbejde.

Ordentlighed

Ordentlighed kan komme til udtryk på mange forskellige måder. Først og fremmest kommer det til udtryk i den måde, vi møder barnet på. Vi møder barnet i øjenhøjde, og der hvor barnet er lige i situationen.

Samtidig vil vi også gerne være ordentlige i den måde, som vi kommunikerer med forældrene på. Det betyder blandt andet, at vi gerne vil sikre, at alle forældre altid er opdateret. Til dette formål bruger vi Aula, hvor det er nemt både for personale og forældre at kommunikere med hinanden.

Vi vil også gerne skabe en god og ordentlig overgang mellem både dagplejen eller vuggestuen og børnehaven og mellem børnehaven og skolen. Det gør vi ved at holde overleveringsmøder mellem personalerne, og samtidig kan forældrene og børnene også komme og besøge deres nye pasningstilbud.

Ordentlighed kommer også til udtryk i den måde, vores rammer for børnene er. Både de psykiske og de fysiske. Derfor har vi også to fastansatte pedeller, der kommer rundt i alle institutionerne og hos dagplejere, for at hjælpe med at de fysiske rammer er i orden.

Fællesskaber

Fællesskaber er en vigtig del af vores hverdag. Det er både de små børnefællesskaber, men også større fællesskaber på tværs af stuer, dagplejegrupper, voksne og børn.

Vores personale har kompetencer og viden om, hvordan de kan hjælpe børnene med at skabe og indgå i disse fællesskaber. Det er nemlig også en vigtig læring, som vi skal sørge for at børnene kan tage med sig videre i livet, hvor det er nødvendigt at kunne indgå i mange forskellige typer af fællesskaber.

Vi vil også gerne være en del af det lokale fællesskab. Derfor besøger vi også meget gerne lokale attraktioner, som fx Kattegatcenteret, Museum Østjylland, biblioteket og Gammel Estrup. Vi

Sanglege og andre traditioner er også vigtige for os i Område Grenå, da vi anser det for en af vores opgaver at viderebringe kulturelle oplevelser i børnenes hverdag. Samtidig er sådanne traditioner også med til at skabe fællesskabsfølelse hos både børn og voksne.

Udvikling

I Område Grenå arbejder vi både med udvikling blandt vores børn og personaler. Derfor er vores personale løbende på kurser og uddannelse, så de er helt opdateret med den nyeste viden.

Udvikling af børnene, hvad enten det er fra børnehaven/vuggestuen eller i dagplejen, er løbende under evaluering. I dagplejen er vores dagplejepædagoger med til at evaluere på barnets udvikling i de første leveår. I børnehaven sker denne evaluering i samarbejde mellem pædagogerne og afdelingslederne.

Område Grenå er i tæt sparring med de øvrige afdelinger fra børn og unge området i Norddjurs Kommune, en tæt og direkte dialog er et krav for at være i konstant udvikling og være opdateret med den nyeste information. 

Arbejdet med ICDP i Område Grenaa

Vi arbejder ud fra tankegangen, der udspringer af ICDP, Det betyder, at vi har fokus på de gode historier. Her arbejder vi med at optimere børnenes udviklingsbetingelser i dagtilbuddet og dagplejen for på den måde at få udviklet det hele barn. 

ICDP står for International Child Development Program og er udviklet af to norske psykologer. Formålet med ICDP er at øge kvaliteten i samspillet mellem børn og voksne. Derfor arbejder vi med at de voksne skal være mere lydhøre overfor børnenes behov, samt møde børnene på deres præmisser.

Samtidig er en vigtigt tankegang bag ICDP også, at den bedste måde at hjælpe et barn på, er ved at hjælpe barnets omsorgspersoner. 

Hvis du er nysgerrig på ICDP, kan du læse meget mere på deres egen hjemmeside, som du finder ved at trykke her. 

Vejledere i Område Grenaa

I Område Grenaa har vi fem forskellige typer af vejledere: 

  • Sprogvejledere
  • Medie og kulturvejledere 
  • Læreplaner fyrtårne 
  • ICDP-vejledere  
  • Praktikvejledere – Pædagog- og PAU-uddannelsen

Alle vejledere har taget en uddannelse indenfor det specifikke felt. Vejlederne har oftest enten taget et kursus eller en diplomuddannelse.  

Vi stræber efter at have en af hver type af vejledere i hver institution, så institutionerne er så godt rustet som muligt. De forskellige vejledere skal fungere som foregangsmænd/kvinder indenfor deres område, og skal derfor gå forrest i udviklingen af det specifikke område i institutionen. 

 

Sprogambassadørerne i dagplejen 

I Område Grenaa er nogle af vores dagplejere uddannede sprogambassadører.

Sprogambassadørerne er sammen med den dagplejepædagog, der er sprogvejleder med til at udvikle sproglige tiltag og tanker til brug for alle dagplejere. 

Det er sprogambassadørernes rolle i samarbejde med dagplejen at igangsætte og systematisere den sproglige indsats i dagplejen. De skal også så vidt det er muligt formidle deres viden videre til kolleger og forældre.


Politikker og handleplaner i Norddjurs Kommune

Norddjurs Kommune har udviklet og vedtaget forskellige politikker og handleplaner, som er grundlaget for vores pædagogiske arbejde. 

Få et overblik over kommunens politikker og handleplaner her: 

Den kommunale ramme for dagtilbud 2023

Handleplan for sansemotorik og bevægelse 

Handleplan for sprogvurdering og sprogstimulering

Mål og rammer for tilsyn