Få mere viden om dagplejen

Dagplejepædagogik

Dagplejepædagogikken i Område Grenaa bygger på Norddjurs Kommunes værdier om tillid, ordentlighed, fællesskab og udvikling.

Vi ved, at de første leveår har afgørende betydning i barnets liv. Derfor arbejder vi kontinuerligt på at skabe gode lærings- og udviklingsmiljøer for de små børn. Pædagogikken i dagplejen handler først og fremmest om omsorg, tryghed, nærvær og tid. Dagplejens særkende er, at der arbejdes i eget hjem med en lille børnegruppe – det åbner mulighed for tæt kontakt til det enkelte barn og forældre.

Dagligdagen og læringsmiljøet i dagplejen tilrettelægges efter børnegruppens sammensætning, og der laves lege og aktiviteter som er stimulerende for børnenes udvikling. Der er fokus på et hjemligt miljø med hverdagsrutiner både indendørs og i haven, som base for leg og læring. Dernæst prioriteres små ture i nærmiljøet, mødet med andre børn og voksne fra dagplejen og det sociale samvær i heldags legestuen én gang ugentligt.

I samarbejde med og under vejledning af dagplejepædagogen, skaber dagplejerne gode betingelser for børnenes trivsel, læring og udvikling mens barnet er i dagpleje. Dagplejerne støtter, guider og udfordrer hver enkelt barn og har særlig opmærksomhed på, at alle børnene inkluderes i fællesskabet.

Leg og læring bliver en naturlig del af barnets hverdag, og dagplejen arbejder med afsæt i det fælles pædagogiske grundlag og de styrkede pædagogiske læreplaner, som er en del af Dagtilbudsloven.

 

Vores vision for dagplejen i Område Grenaa er, at det skal være et attraktivt dagtilbud med en høj kvalitet. Vi arbejder grundlæggende ud fra den systemisk anerkendende tilgang.

Dagplejernes hjem danner rammen om en pædagogisk indsats, hvor vores dagplejere, sammen med dagplejepædagogerne, sikrer, at kvaliteten i det pædagogiske arbejde i dagplejen er i fokus.

Den lille børnegruppe og det hjemlige miljø giver dagplejen særlige muligheder for at udvikle en pædagogik, der ligger afgørende vægt på relationen mellem dagplejer og det enkelte barn.

Dagplejen er et dagtilbud, der kan tilgodese de mindste børns behov for omsorg, tryghed og støtte i deres udvikling.

I Område Grenaa har vi ansat 4 dagplejepædagoger. De er, i samarbejde med dagplejerne, medvirkende til at fastholde dagplejerens kvalitet. Dagplejepædagogerne fører tilsyn i det enkelte dagplejehjem ca. 6 gange om året.

Hertil kommer besøg og vejledning i legestuerne, samt ekstra besøg i dagplejehjemmet, hvis der er behov for det. Dagplejepædagogerne deltager ved opstartsmøder, når et barn skal starte i dagpleje – og ved overleveringsmøder til børnehave, hvis dette er nødvendigt.

 

Generelt om dagplejepædagogens rolle:

 • De har, i dialog med dagplejer, fokus på det 0-3 årige barns trivsel og har en særlig viden om de 0-3 åriges udvikling. Ud fra dialogen giver de pædagogisk faglig vejledning til dagplejerne for at vedligeholde kvaliteten i dagplejen

 • De er med til at sikre et pædagogisk læringsmiljø for dit barn og implementere arbejdet med pædagogiske læreplaner
 • De arbejder med inklusionsmiljøet omkring dit barn, hvor vi er optaget af om barnet er en del af fællesskabet i det enkelte dagplejehjem og i legestuen

 • De er dagplejens garant for opsyn med sikkerheden og den gode hygiejne hos den enkelte dagplejer

 • De arbejder for at sikre god gæstepleje ved dagplejers sygdom

 • De er ansvarlige for etablering og godkendelse af hjem ved nyansættelser

I dagplejen har vi samarbejdet med forældrene i fokus. Vi ønsker en åben dialog og et tæt samarbejde om jeres barn.

Som forældre kan I altid kontakte dagplejepædagogerne og gå i dialog med dem, omkring jeres barns trivsel og udvikling i dagplejen.

I dagplejen ønsker vi fokus på gode overgange.

Både fra sundhedspleje til dagpleje og fra dagpleje til børnehave.

Vi samarbejder også tværfagligt med PPR (pædagogisk psykologisk rådgivning) og laver fælles opstartsmøder/overleveringsmøder, hvor der er behov.

I dagplejen har vi fokus på det enkelte barns trivsel og inklusion.

Dagplejeren og dagplejepædagogen drøfter løbende, hvordan det enkelte barn trives og opleves som en del af fællesskabet.

Dagplejeren arbejder med digitale redskaber, som skal bidrage til en øget refleksion omkring børnegruppen og sikre kvalitet i samvær og aktiviteter omkring det enkelte barn.

Her vil den tætte dialog med forældrene igen være prioriteret højt.

Sprogstimulering og sprogvurdering

I dagplejen har vi stor fokus på barnets sproglige udvikling.
Vi arbejder med 3 specifikke temaer:

 • Dialogisk læsning
 • Tematisk sprogarbejde
 • Samtaler i hverdagen - de ti understøttende sprogstrategier

Derudover laver vi et skema, der hedder TRAS (Tidlig Registrering Af Sprog), hvis der er udfordringer med sproget.

Mad, måltider og bevægelse

I dagplejen har vi fokus på udvikling af gode madvaner hos børnene. Der skal tilbydes varieret og nærende kost i dagplejen. Børnene skal inddrages, finde mad-mod og mødes af gode voksenrollemodeller.

Et bevidst arbejde med kosten i dagplejen kan bidrage afgørende til en grundlæggelse af gode madvaner hos børnene. Dagplejen skal tilsvarende lægge stor vægt på arbejdet med bevægelse og fysisk aktivitet.

Dagplejerne i Område Grenaa er DGI-certificerede.

Kompetenceudvikling 

Vi ønsker en løbende kompetenceudvikling af dagplejerne. Uddannelser, der har været i fokus i dagplejen indenfor den seneste tid, har været DGI-certificering, ICDP og de styrkede pædagogiske læreplaner. 

Derudover har flere af vores dagplejere fået en PAU-uddannelse. 

Vores kompetenceudvikling bidrager til fælles sprog og forståelse blandt dagplejerne, og klæder dem på til de opgaver, som er vigtige og nødvendige i forhold til det enkelte barns trivsel og udvikling. 

Læreplaner

I dagplejen arbejder vi med de pædagogiske læreplaner. Læreplansarbejdet er et krav i dagtilbudsloven og bidrager til, at vi indenfor dagplejeprofessionen arbejder bevidst og reflekterende med udvikling af faglighed og pædagogik, så vi sikrer optimale udviklingsbetingelser for alle børn.

Der arbejdes med seks læreplanstemaer ud fra et pædagogisk grundlag. Følgende emner er med i grundlaget: Leg, læring, børnefælleskaber, pædagogisk læringsmiljø, sammenhænge, forældresamarbejde, dannelse og børneperspektiver, børn i udsatte positioner, børnesyn.

De 6 læreplanstemaer er:

 • Alsidig personlig udvikling
 • Social udvikling
 • Kommunikation og sprog
 • Krop, sanser og bevægelse
 • Natur, udeliv og science
 • Kultur, æstetik og fællesskab

I arbejdet med de pædagogiske læreplaner er der fokus på inddragelse af lokalsamfundet samt arbejdet med det fysiske, psykiske og æstetiske børnemiljø. 

Hver legestue har udfærdiget en læreplan: 

Læreplan for Voldby

Læreplan for Toubro

Læreplan for Gæstehuset 

Læreplan for Øst 1

Læreplan for Øst 2 

Læreplan for Øst 3

Læreplan for Øst 4 

Læreplan for Øst 5 

Læreplan for Vest 1

Læreplan for Vest 2

Læreplan for Vest 3

Læreplan for Vest 4  

Læreplan for Vest 5

Kontakt

Linette Østrup Sørensen
S:Daglig leder for dagplejen